Rychlý kontakt

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE

257 53 VRCHOTOVY JANOVICE 2

 

+420 317 835 136

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Úřední hodiny

Po a St 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00

 

Více kontaktů »

Rychlé odkazy

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název Městys Vrchotovy Janovice
2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla podle zákona č. 367/1990, o obcích (obecní zřízení). Obec jako základní územní samosprávný celek je charakterizována v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava ČR jako územní společenství občanů, které má právo na samosprávu, je veřejnoprávní korporací, která může mít vlastní majetek a hospodaří podle svého rozpočtu. (čl.99 – 101 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR). Svou činnost realizuje Městys Vrchotovy Janovice na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 

Obci Vrchotovy Janovice byl s účinností od 22. 6. 2007 navrácen titul Městys.

 

Městys spravuje své záležitosti na svém území samostatně, výkon státní správy pak v územním správním obvodu a za podmínek stanovených právními předpisy.

3. Organizační struktura

Úřad městyse - v jeho čele stojí starosta a je nadřízen všem zaměstnancům úřadu. Úřad městyse není dělen na odbory.

Úřad městyse Vrchotovy Janovice tvoří:

Marcela Čedíková, starosta, tel.: 724 192 712, 317 835 140, starosta@mestysvrchotovyjanovice.cz

 

Alena Mrázková, správkyně rozpočtu, podatelna, tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Jaroslava Toužimská, účetní, pokladna, tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Jana Čechová, matrika, evidence obyvatel, tel.: 317 835 136, 317 835 160, matrika@mestysvrchotovyjanovice.cz

 

Miroslav Hruška, služby, tel.: 727 947 660, sluzby@mestysvrchotovyjanovice.cz

 

Zastupitelstvo - je složeno z 15 členů, rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a pravomoci jsou dány zákonem.

Orgány zastupitelstva

- finanční výbor: Jitka Kolářová (předsedkyně), Jana Šachová, Jaroslav Kadlec, Josef Čech, Milena Drábová

- kontrolní výbor: Jan Mareš (předseda), František Zbíral, Martin Kadlec

 

Rada městyse - je složena z 5 členů, je výkonným orgánem a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu.

Členy rady jsou: Marcela Čedíková, Jan Starosta, Radek Mrázek, Bohuslav Vacek, Pavel Jiroušek

 

Orgány rady

- komise rozvoje městyse: Vojtěch Mrázek, předseda

- komise životního prostředí: Jana Hálová, předsedkyně

- komise kulturní: Radek Mrázek, předseda

 

Starosta - zastupuje městys navenek, je volen z řad členů zastupitelstva jako uvolněný funkcionář - Marcela Čedíková, tel. 724 192 712, 317 835 140, starosta@mestysvrchotovyjanovice.cz

Místostarosta - zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti - Jan Starost, tel.: 724 192 710, starosta-jan@seznam.cz

 

Seznam organizací – Základní a Mateřská škola Vrchotovy Janovice 

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Městys Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, 257 53  Vrchotovy Janovice
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Městys Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, 257 53  Vrchotovy Janovice
4.3 Úřední hodiny
pondělí a středa 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00
podatelna:    
pondělí a středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
úterý a čtvrtek 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
pátek  8.00 - 11.00  

 

4.4 Telefonní čísla

tel.: 317 835 136

 

Marcela Čedíková, starosta, tel.: 724 192 712, 317 835 140

Alena Mrázková, správkyně rozpočtu, podatelna, tel.: 317 835 136

Jaroslava Toužimská, účetní, pokladna, tel.: 317 835 136

Jana Čechová, matrika, evidence obyvatel, tel.: 317 835 136, 317 835 160

Miroslav Hruška, služby, tel.: 727 947 660

4.5 Čísla faxu fax: 317 835 160
4.6 Adresa internetové stránky www.mestysvrchotovyjanovice.cz
4.7 Adresa e-podatelny

datová schránka: ayvbgym

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

4.8 Další elektronické adresy

další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

č.ú.: 5429121/0100

Platbu v hotovosti lze provést v pokladně úřadu městyse v úředních hodinách.

6. IČ: 00233005
7. DIČ:

CZ 00233005

Městys je od 1.6.2000 plátcem DPH.

8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán

Obecně závazné vyhlášky

Usnesení zastupitelstva

8.2 Rozpočet Rozpočet
9. Žádosti o informace

Poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze učinit písemně či elektronicky na adresu úřadu, osobně v podatelně úřadu, ústě do protokolu na úřadu městyse.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Úřad městyse

Formuláře je možno získat i fyzicky na Úřadu městyse Vrchotovy Janovice.

13. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Uzavření manželství

Druhopis matričního dokladu a nahlížení do matričních knih

Ověřování shody kopie s listinou a ověřování podpisů

Určení otcovství

Životní situace na portal.gov.cz

14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané právní předpisy

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon

Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)

zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Právní předpisy je možno získat na webové stránce portal.gov.cz, fyzicky jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse Vrchotovy Janovice.

14.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za posyktování infomací  Sazebník úhrad
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací  - 
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Městys nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.
16.2 Výhradní licence V současné době Městys neposkytuje žádné výhradí licence.
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy

Informace o zpracování osobních údajů Informace
Všechna práva vyhrazena ©2022 Městys Vrchotovy Janovice
tvorba stránek: InGenius