Rychlý kontakt

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE

257 53 VRCHOTOVY JANOVICE 2

 

+420 317 835 136

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Úřední hodiny

Po a St 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00

 

Více kontaktů »

Rychlé odkazy

Informace dle zákona

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název Městys Vrchotovy Janovice
2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla podle zákona č. 367/1990, o obcích (obecní zřízení). Obec jako základní územní samosprávný celek je charakterizována v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava ČR jako územní společenství občanů, které má právo na samosprávu, je veřejnoprávní korporací, která může mít vlastní majetek a hospodaří podle svého rozpočtu. (čl.99 – 101 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR). Svou činnost realizuje Městys Vrchotovy Janovice na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Obci Vrchotovy Janovice byl s účinností od 22. 6. 2007 navrácen titul Městys.

Městys spravuje své záležitosti na svém území samostatně, výkon státní správy pak v územním správním obvodu a za podmínek stanovených právními předpisy.

3. Organizační struktura

Úřad městyse - v jeho čele stojí starosta a je nadřízen všem zaměstnancům úřadu. Úřad městyse není dělen na odbory.

Úřad městyse Vrchotovy Janovice tvoří:

Marcela Čedíková, starosta, tel.: 724 192 712, 317 835 140, starosta@mestysvrchotovyjanovice.cz

Alena Mrázková, správkyně rozpočtu, podatelna, tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Jaroslava Toužimská, účetní, pokladna, tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Jana Čechová, matrika, evidence obyvatel, tel.: 317 835 136, 317 835 160, matrika@mestysvrchotovyjanovice.cz

Miroslav Hruška, služby, tel.: 727 947 660, sluzby@mestysvrchotovyjanovice.cz

Zastupitelstvo - je složeno z 15 členů, rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a pravomoci jsou dány zákonem.

Orgány zastupitelstva

- finanční výbor: Jitka Kolářová (předsedkyně), Jana Šachová, Jaroslav Kadlec, Josef Čech, Milena Drábová

- kontrolní výbor: Jan Mareš (předseda), František Zbíral, Martin Kadlec

Rada městyse - je složena z 5 členů, je výkonným orgánem a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu.

Členy rady jsou: Marcela Čedíková, Jan Starosta, Radek Mrázek, Bohuslav Vacek, Pavel Jiroušek

Orgány rady

- komise rozvoje městyse: Vojtěch Mrázek, předseda

- komise životního prostředí: Jana Hálová, předsedkyně

- komise kulturní: Radek Mrázek, předseda

Starosta - zastupuje městys navenek, je volen z řad členů zastupitelstva jako uvolněný funkcionář - Marcela Čedíková, tel. 724 192 712, 317 835 140, starosta@mestysvrchotovyjanovice.cz

Místostarosta - zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti - Jan Starost, tel.: 724 192 710, starosta-jan@seznam.cz

 

Seznam organizací – Základní a Mateřská škola Vrchotovy Janovice 

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Městys Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, 257 53  Vrchotovy Janovice
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Městys Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, 257 53  Vrchotovy Janovice
4.3 Úřední hodiny
pondělí a středa 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00
podatelna:    
pondělí a středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
úterý a čtvrtek 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
pátek  8.00 - 11.00  

 

4.4 Telefonní čísla

tel.: 317 835 136

Marcela Čedíková, starosta, tel.: 724 192 712, 317 835 140, starosta@mestysvrchotovyjanovice.cz

Alena Mrázková, správkyně rozpočtu, podatelna, tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Jaroslava Toužimská, účetní, pokladna, tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Jana Čechová, matrika, evidence obyvatel, tel.: 317 835 136, 317 835 160, matrika@mestysvrchotovyjanovice.cz

Miroslav Hruška, služby, tel.: 727 947 660, sluzby@mestysvrchotovyjanovice.cz

4.5 Čísla faxu fax: 317 835 160
4.6 Adresa internetové stránky www.mestysvrchotovyjanovice.cz
4.7 Adresa e-podatelny datová schránka: ayvbgym
4.8 Další elektronické adresy obec.vrchjanovice@tiscali.cz
5. Případné platby lze poukázat

č.ú.: 5429121/0100

Platbu v hotovosti lze provést v pokladně úřadu městyse v úředních hodinách.

6. IČ: 00233005
7. DIČ:

CZ 00233005

Městys je od 1.6.2000 plátcem DPH.

8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán

8.2 Rozpočet Rozpočet
9. Žádosti o informace

Žádost o informace může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba, a to ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě  nebo služby elektronických komunikací.

Povinnými subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou mimo jiné územní samosprávné celky a jejich orgány. Orgány městyse Vrchotovy Janovice jsou v souladu s § 5 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města, rada města, starostka, úřad městyse a zvláštní orgány města.

Postup při podávání písemných žádostí:

1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2. Ze žádosti o informace musí být zřejmé,  kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Fyzická osoba uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

4. Právnická osoba uvede v žádosti název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

5. Je-li žádost o informace učiněna elektronicky,musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu: obec.vrchjanovice@tiscali.cz.

6.       Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 3 nebo podle odstavce 4 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 5, není žádostí ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze učinit písemně či elektronicky na adresu úřadu, osobně v podatelně úřadu, ústě do protokolu na úřadu městyse.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Úřad městyse

Město Votice

13. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací Životní situace
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané právní předpisy

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon

Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)

zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

zákoník práce č. 262/2006 Sb.

14.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za posyktování infomací  

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Sazebník“)

V souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, je stanoven městysem Vrchotovy Janovice tento Sazebník.

Materiálové náklady:

ČB kopírování/tisk

formát A4

jednostranná/oboustranná

2,00 Kč / 3,00 Kč

ČB kopírování

formát A3

jednostranná/oboustranná

4,00 Kč / 6,00 Kč

Barevné kopírování/tisk

formát A4

Jednostranná/oboustranná

6,00 Kč / 9,00 Kč

Nosič CD

 

 

15,00 Kč

Nosič DVD

 

 

30,00 Kč

Jiné nosiče

 

 

dle skutečně vynaložených nákladů

 

Pořízení technického nosiče dat: CD      15,00 Kč                               DVD       30,00 Kč

Náklady na poštovní služby: dle platných tarifů České pošty, s.p.

Osobní náklady: za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za každou započatou hodinu práce úředníka 150,00 Kč.

Celkové náklady za poskytnutí informace se stanoví jako součet dílčích částek uvedených v tomto sazebníku.

Úhrada celkových nákladů do 50 Kč vzniklých na základě jedné žádosti se nepožaduje.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací  - 
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Městys nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.
16.2 Výhradní licence V současné době Městys neposkytuje žádné výhradí licence.
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. níže

Všechna práva vyhrazena ©2022 Městys Vrchotovy Janovice
tvorba stránek: InGenius