Rychlý kontakt

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE

257 53 VRCHOTOVY JANOVICE 2

 

+420 317 835 136

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Úřední hodiny

Po a St 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00

 

Více kontaktů »

Rychlé odkazy

Dálnice a související

 

 

Webová vizitka - Alternativa D3

 

Vložené dokumenty (prosinec 2017)

- Odborné oponentní posouzení Dokumentace SUDOP

 

Vložené dokumenty (říjen 2017)

- Dokumentace SUDOP - projektová dokumentace k ÚŘ - žádost o vyjádření městyse

- Alternativa - stanovisko Alternativa D3 k projektové dokumentaci k ÚŘ

- Posázaví - Vodovod - související s D3


Vložené dokumenty (duben 2017)
Opětovné požadavky osadního výboru Šebáňovice (obec Vrchotovy Janovice), Sledovice a Minartice (obec Vojkov) a odpověď ŘSD na tyto požadavky.
ŘSD dne 22.01.2017 oznámilo, že během jarních a letních měsíců budu na vytipovaných lokalitách úseků Václavice-Voračice a Voračice-Nová Hospoda probíhat doplňkové hydrogeologické průzkumy v lokalitách, který by mohly být zasaženy a ovlivněny vedením dálničního tělesa Středočeská D3.
Termíny vrtacích prací budou z předstihem sděleny zhotovitelem průzkumu i stavebním dozorem. Tyto termíny budou zveřejněny i na stránkách ŘSD www.stredoceskad3.cz.
ŘSD oznámilo, že na stránkách ŘSD ČR byl spuštěn web pro připravovanou stavbu „Středočeská D3“. Tento projekt je úplně v začátku a v průběhu dalších týdnů tam budou doplňována všechna aktuální data a informace o všech připravovaných úsecích včetně záborových elaborátů.

http://www.stredoceskad3.cz/usek-0304-vaclavice-voracice/

Vložené dokumenty (prosinec 2016)
Níže byly přidány dokumenty obsahující požadavek Os. výboru Šebáňovice a SDH Šebáňovice o změnu trasy a odpověď ŘSD na tento požadavek.

Vložené dokumenty (listopad 2016)
Níže byly přidány dokumenty obsahující soutisk trasování dálnice D3 (z koncepce DÚR) s vydaným souhlasným stanoviskem EIA vč. citatací hlukových opatření a omezení v této lokalitě.


Výstavba D3 po jednotlivých etapách

Stavba D3 0301 Praha – Jílové – vedení dálnice D3 začíná napojením na Pražský okruh (SOKP)prostřednictvím MÚK v prostoru Jesenice. V dalším průběhu prochází směrem k obci Libeř, kterou obchází po západním okraji. Dále přechází přes Záhořanský potok a Sirotčí strouhu. Původní trasa je posunuta o ca 200 metrů až za soutok těchto obou vodotečí. Navrženým tunelem se eliminuje dopad dálnice do této lokality včetně zásahu do krajinného rázu.  Předpokládané náklady v CÚ 2015 jsou ve výši 12,7 mld. Kč včetně DPH.

Stavba D3 0302 Jílové – Hostěradice - stavba od MÚK Jílové několikráte křižuje stávající silnici III/1044 a obec Luka pod Medníkem míjí po východním okraji směrem k obci Hostěradice. Trasa od Jílového prochází tunelem délky 1200 metrů pod kopcem Hůrka a inundaci Sázavy přechází mostním objektem o délce 880 metrů. Předpokládané náklady v CÚ 2015 jsou ve výši 8,8 mld. Kč včetně DPH.

Stavba D3 0303 Hostěradice – Václavice – stavba prochází lesním komplexem na Netvořice, kde za obcí Chrášťany se stáčí k jihu směrovým poloměrem, který však neodpovídá návrhové rychlosti 120 km/hod. V místě křížení se silnicí III/10513 je navržena MÚK Dunávice a v úseku od obce Hostěradice až po křížení se silnicí II/105 jsou navrženy tři tunely, které řeší přechod přes příčné terénní hřbety. Předpokládané náklady v CÚ 2015 jsou ve výši 11,2 mld. Kč včetně DPH.

Stavba D3 0304 Václavice – Voračice – rozhraní staveb se nachází bezprostředně za MÚK Václavice. Přeložka silnice III/10614 (Chrášťany – Václavice) překlene dálnici nadjezdem. Vlastní trasa pokračuje dále prostřednictvím tunelu v prostoru Prostřední vrch a dále pokračuje dálnice mezi obcemi Neštětice a Přibyšice, mezi vrchy Homole a Šibinka (ekodukt) až po MÚK Neštětice – EXIT 30. Navazující přeložka silnice II/114 je dlouhá cca 650 metrů a prochází pod dálničním mostem přes údolí mostem dlouhým 222 metrů. Úsek Václavice –Neštětice – Voračice má předpokládané náklady ve výši 24,1 mld. v CÚ 2015 včetně DPH.

Stavba D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda je úsek dálnice dlouhý 16, 454 km a je rozdělen na dvě etapy a to: Voračice - Loudilka a Loudilka -  Mezno. Území je zde výškově velmi členité a proto je zde navrženo jak celkem sedm dálničních mostů, tak 2 MÚK (Loudilka, Mezno). Stavby řeší jak místní vodoteče, tak potřeby silnic II a III. třídy. Předpokládané náklady jsou ve výši 12,0 mld. Kč včetně DPH.

Doplňkové stavby v regionu Benešovsko

Silnice I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2 + 1 – dne 19.6.2015 byla podána žádost o stavební povolení. Jeho vydání se předpokládá v 01/2016, výběrové řízení na zhotovitele 02 – 04/2016, zahájení stavby pak v 05/2016 a dokončení stavby ve 12/2016.

Silnice I/3 MÚK Čtyřkoly – dostavba neúplné mimoúrovňové křižovatky u obce Čtyřkoly. Majetkoprávní příprava je ukončena, stavba má pravomocné stavební povolení, předběžné opatření na stavební práce bylo vydáno. Výběrové řízení na dodavatele se předpokládá v 02/2016, předání staveniště v 07/2016 a zprovoznění pro veřejnost pak v 10/2016. Celkové náklady jsou ve výši 23,6 mil. Kč.

Silnice I/3 Benešov, MÚK Červené Vršky – přestavba stávající křižovatky silnice I/3 a II/112 na velkou (v hlavním směru silnice I/3 jako spirálovitou) křižovatku. Je zpracován Záměr projektu, dopravně- inženýrské posouzení a v současné době probíhá projektová činnost ve stupni DÚR. Čistopis DÚRE vypracován, pokračuje inženýrská činnost na základě výzvy objednatele ze dne 22. 10. 2015, kdy byla vydána 1. aktualizace ÚP Benešov. Předpokládaný termín realizace 2017 – 2018 (výstavba 9 měsíců). Celkové náklady jsou ve výši 38,0 mil. Kč.

Silnice I/3 Benešov, zahloubení mezi MÚK Červené Vršky a Křižovatkou U Topolu -  v souladu se zadáním je v rámci studie proveditelnosti prověřována varianta se zahloubením trasy I/3 v úseku 1,5 – 1,7 km tj. v místě kde je trasa v nejtěsnějším kontaktu s Národní kulturní památkou Konopiště. Varianta je v souladu s ÚP Benešov. Záměr projektu se předpokládá v 06/2016 a jeho schválení Centrální komisí MD ČR v 08/2016.

Silnice I/3 Benešov, křižovatka U Topolu – stávající styková křižovatka je nevhodně řešená, chybí přídavné pruhy pro odbočení vlevo, jakož i rozjezd do stoupání, rychlost je omezena na 70 km/hod. Přestavba je navržena na okružní spirálovou (tzv. turbo) křižovatku a s úpravou napojení na přeloženou silnici II/110 dojde k podstatnému zlepšení bezpečnosti provozu na této velmi nehodové křižovatce. Vydání ÚR je předpokládáno v roce 2017.

Silnice I/3 – přeložka Olbramovice – jedná se o přeložku silnice I/3 mimo obec v souladu s Územním plánem obce v délce 3,42 km. Součástí přeložky je i jedna MÚK, sedm mostních objektů a PHS v celkové délce 1 198 metrů. Předpokládá se dokončení vyvlastňování v 04/2016 včetně podání žádosti o stavební povolení. Vydání SP pak v 06/2016 a zahájení stavby ve 12/2016. Stavební náklady bez DPH jsou ve výši 363,6 mil. Kč.

Dálnice
Dálnice
Všechna práva vyhrazena ©2022 Městys Vrchotovy Janovice
tvorba stránek: InGenius