Rychlý kontakt

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE

257 53 VRCHOTOVY JANOVICE 2

 

+420 317 835 136

obec.vrchjanovice@tiscali.cz

 

Úřední hodiny

Po a St 8.00 - 11.00  13.00 - 17.00

 

Více kontaktů »

Rychlé odkazy

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

mapa republiky ve státních barvách, nápis volby a znak

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021.

Volby do Polanecké  sněmovny se konají na území České republiky:

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22. hodin a

v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Další informace k volbám na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

Voličské průkazy pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volič, který nebude moci volit ve volebním, okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán (místo trvalého bydliště), může požádat obecní úřad v místě trvalého bydliště o vystavení voličského průkazu.

Žádost je možno podat kdykoliv ode dne vyhlášení voleb nejpozději

a)      do pátku 1. října 2021 do 16 hodin – tento termín (doručení žádosti) se týká žádostí podaných v listinné podobě. Takové podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem žadatele, nebo může být podáno elektronicky pouze prostřednictvím datové schránky žadatele (Podepsání žádosti elektronickým podpisem nelze považovat za žádost se všemi náležitostmi a takové žádosti nebude vyhověno.)

b)      do středy 6. října 2021 do 16. hodin – to v případě osobní žádosti na obecním úřadě v místě trvalého bydliště

 

Voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny P ČR bude voliči vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. ve čtvrtek 23. září 2021:

a)      osobním předáním voliči

b)      předáním osobě, která se prokáže plnou mocí, s úředně ověřeným podpisem žadatele (plná moc k vyzvednutí voličského průkazu)

c)       zašle na voličem uvedenou adresu

 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvlášního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi a zároveň se prokázat průkazem totožnosti

Pozor! V případě ztráty, zničení, nebo odcizení voličského průkazu, není možné vydat duplikát voličského průkazu.

 

Informace o zvláštních způsobech hlasování pro voliče v karanténě nebo izolaci naleznete zde.

 

Všechna práva vyhrazena ©2022 Městys Vrchotovy Janovice
tvorba stránek: InGenius